හෙළ උරුමය අවසන්: චම්පික මහරගමින් එජාපයට: විජයමුණිට කටාන.


එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහාය දුන් අනෙකුත් පක්ෂවල මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආසන සංවිධායකධුර ලබාදීමට පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ඊයේ (19) එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය රැස්වූ අවස්ථාවේ මෙම තීරණ ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

ඒ අනුව විජිත් විජයමුණිද සොයිසා මන්ත්‍රීවරයාට කටාන ආසන සංවිධායකධුරයත්, ජාතික හෙළ උරුමයේ ලේකම් අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක ට මහරගම ආසන සංවිධායකධුරය ලබාදීමට කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය තීරණයවී තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.