හිටපු හමුදාපති මහේෂ් ‌‌සේනානායකට, ජනපතිවරණයට ආරාධනාවක්.


ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ‌ලෙසට හිටපු හමුදාපති මහේෂ් ‌‌සේනානායක මහතාට ආරාධනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් විසින් ‌මෙම ආරාධනාව කර ඇති බව වාර්තා ‌වේ.

නමුත් ඊට තවමත් හිටපු හමුදාපතිවරයා යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැති බවද දැනගන්නට ඇත.

[මව්රට]

No comments:

Ad
Powered by Blogger.