නෙළුම් කුළුණ වාණිජකරණයට රජයෙන් සමාගමක්.


කොළඹ නෙළුම් කුළුණ ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව වෙත නුදුරේදී ම භාර දීමට නියමිත ය.

එම ව්‍යාපෘතියෙහි පහසුකම් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට භුක්ති විඳීමට අවස්ථාව සැලසීම සඳහා මෙන් ම එය ව්‍යාපාරික කටයුතුවලට යොදා ගැනීම සඳහා කඩිනමින් වාණිජකරණ ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කළ යුතු බැවින් එම කටයුතු කළමනාකරණය පිණිස රජය සතු සමාගමක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයට බලය පැවරීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.