මහේෂ් අවුරුදු 5කට 'බල්බ් එක' ගනී.

‘ජාතික ජනතා පක්ෂය’ වසර 5ක කාලයකට තමා යටතට ගැනීම සදහා හිටපු හමුදාපති මහේෂ් ‌සේනානායක මහතා ගිවිසුම් අත්සන් ‌කොට ඇත.

නාමයෝජනා ලබාදීමෙන් අනතුරුව එම පක්ෂයේ සභාපති ශ්‍රීනාත් ‌පෙරේරා මහතා සමග එසේ ගිවිසුම්ගත වීමට ‌සේනානයක මහතා කටයුතු කොට තිබේ.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු පවත්වන මහමැතිවරණය හා පළාත් සභා මැතිවරණය ඇතුලුු සියලු මැතිවරණ සදහා ජාතික ජනතා පක්ෂය යටතේ ‌‌සේනානායක මහතාගේ සාමාජිකයන් තරග වදිනු ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.