දෙබිඩි ගෝඨා බය.


නීතියේ අධිපත්‍ය ගැන කතා කරන ගෝඨා බය අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින්නේ නැත.

සත්‍ය ගැන කතා කරන ගෝඨා බය ප්‍රතිකාර සඳහා සිංගප්පුරු යනවා කියන්නේ අධිකරණයට කියන්නේ බොරුවටය.

නිදහස් සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරන ගෝඨා බය ප්‍රතිකාර සඳහා යන්නේ සිංගප්පුරුවටය.

ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන ගෝඨා බය සහාරන් ත්‍රස්තවාදියාට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් පඩි ලබා දුන්නේය.

සුරක්ෂිත රටක් ගැන කතා කරන ගෝඨා බය ආරක්ෂක මණ්ඩලය නොකැඳවා රටක් අනාරක්ෂිත කරපු මෛත්‍රි ළඟට ගත්තේය.

ශ්‍රී ලංකීය බව ගැන කතා කරන ගෝඨා බය ඔවුන්ගේ ළමුන්ට කියලා දුන්නේ ඇමරිකන්ය.

[නිර්ණාමික]

No comments:

Ad
Powered by Blogger.