ප්‍රායෝගික බදු ප්‍රතිපත්තිය සජිත්ගේ?


මම paye tax සම්පූර්නයෙන් අහෝසි කරනව

- ගෝටාභය රාජපක්ශ

මම paye tax ගෙවීම ආරම්භ වන සීමාව මසකට රු 100,000 සිට 150,000 දක්වා වැඩි කරනව.

- සජිත් ප්‍රේමදාස
..........................

මම 15% VAT එක 8% දක්වා අඩු කරනව.

- ගෝටාභය රාජපක්ශ

මම 15% VAT එක වසර දෙකක් තුල 12.5%ට අඩු කරනව

- සජිත් ප්‍රේමදාස.

...............................

රටේ ණය ගෙවීමේ අර්බුදය උග්‍රම කාල සීමාව වන 2020-2025 කාලය තුල රාජ්‍ය ආදායම් ශක්තිමත්ව තබා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව, මේ රටේ ප්‍රයෝගිකව ක්‍රියාත්මක කල හැකි බදු ප්‍රතිපත්තිය කුමක්දැයි තීරනය කිරීමට සරල බුද්දියක් තියෙන ඕනෑම කෙනෙක්ට, දැං වැඩි අපහසුවක් නැත....

..................................

ප. ලි.

ගෝට වැට් එක 8% ට අඩු කරනකොට සජිත් වැට් එක 6%ට අඩු කරයි කියල හිතං හිටපු පොල්කාවයින්ට තඩි හූවක්...

- පණ්ඩුල නයන බණ්ඩාර 

No comments:

Ad
Powered by Blogger.