ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රධාන අපේක්ෂකයෙකු වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තවමත් ඔහුගේ ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අත්හැර නැති බවත් ඔහුගේ බිරිඳ හා පුතණුවන්ද ඇමෙරිකානු පුරවැසියන් බවත් පැවසූ සමරවීර මහතා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ජයග්‍රහණය කිරීමට නොහැකි වුවත් ඔහු ජනාධිපති වුවහොත් ඇමෙරිකානු පුරවැසියෙකු අපට ජනාධිපති ලෙස ලැබෙන බවත්, ඇමෙරිකානු ජනාධිපති බිරිඳ මෙලානියා ට්‍රම්ප්ට පසු තවත් ඇමෙරිකානු පුරවැසි කාන්තාවක ජනාධිපති බිරිඳ බවට පත්වනු ඇති බවත් කීවේය.
අනිද්දා