රාජ්‍ය 20ට අමතරව නියෝජ්‍ය 15කුත්..

අමාත්‍යවරුන් ‌‌‌තෝරා ගැනීමේදී විවිධ දිස්ත්‍රික්කවලින් මතුව ඇති ඉල්ලීම් මුල් කරගෙන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට අමතරව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කිහිප ‌දෙනකු පත් කිරීමටද ආණ්ඩුව සැලසුම් කර ඇති බව දැනගන්නට ඇත.
ඒ අනුව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 15 ‌දෙනකු පත්කිරීමට ආණ්ඩුව තින්දු කර තිබේ.
එම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පත් කරනුයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 20 ‌දෙනාට අමතරවය.‍‍
හෙට (27) දිනයේදී ‌‌මෙම අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීමට නියමිත බව පැවසේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.