ගෝඨාභය දූෂිතයන්ගේ බේරා ගන්න උගත් වියත් වෘත්තියවේදීන් පෙරට එයි.

ජනාධිපතිවරණය අවසන්ය. තවත් අලුත් ජනාධිපතිකෙනෙක් පත්වී ඇත. ඔහුද දුෂිත දේශපාලකයන්ගේ ගොදුරක් බවට පත් විමට ඉඩ ඇත. කවුරු පත් වුවද ඔහු දේශපාලන පක්ෂය තුල සිර විමට සිදු වනු ඇත. නමුත් මෙයට රට ගොඩනැගිමට ඇති එකම අවස්ථාවවේ. එසේ නම් දේශපාලනයේ නවකයකු අලුත් ජනාධිපතිතුමාට නව දැක්මකට, නව සිතුවිලි හා එක්ව රට ගොඩ නැගිමට අවස්ථාව එළඹ ඇත. 

මේ සඳහා අත්දැකිම් සහිත නව චින්තනයක් ඇති වෘතියවේදින්ගේ එකමුතුවක් ඇති විය යුතු යැයි මාගේ හැඟිමයි. එයට විවිධ අංශයන්ගේ දක්ෂතා ඇති ව්‍යාපාරකයන්සේම තරුණ්‍යයේ නව නැපැයුම්, සේවාවන් ගැන අදහස් සහිත දක්ෂ තරුණයන් පිරිසක් එක් විය යුතුය. හුදෙක්ම දේශපාලන පක්ෂයකට ගැති නොවු රටට වැඩක් කළ හැකි නැවුම් චින්තනධාරීන් විය යුතුය. මෙය ඉතා අපහසු කාර්යභාරයක් වුවත් රටට මේ අත්‍යවශයවේ.

ඒ සඳහා සියලුම දක්ෂ නවීන සිතුවිලිවලින් යුක්ත රටට ආදරය කරන සියල්ලටන ආරාධනා කරමු.

[The unity of the professionals] https://forms.gle/HXZSYki2jvCmhF6d8

No comments:

Ad
Powered by Blogger.