පාර්ලිමේන්තු වාර අවසාන කිරීමෙන් අනතුරුව සිදුවන්නේ කුමක් ද?


පාර්ලිමේන්තු වාර අවසාන කිරීමෙන් අනතුරුව සිදුවන ක්‍රියාපටිපාටි පිළිබද අද දෙරණ සමඟ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායකවරයෙකු වු චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා කරුණු පැහැදිලි කළේය.
ඔහු පැවසුවේ පාර්ලිමේනුතු සැසි වාරය අවසන් කිරීම යනු පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසානය යන්න බවයි. 
ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ගැසට් නිවේදනයකට අනුව පාර්ලිමේන්තුව උපරිම කාල සීමාවකට යටත්ව රැස්වීමෙන් වලක්වනු ලබන බවද ඒ මහතා සඳහන් කරයි.
පසුව එම කාල සීමාව අවසානයේ ජනාධිපතිවරයා පැමිණ පාර්ලිමේන්තුවේ රාජාසන කතාවක් සෙල හදුන්වන නමුත් රාජාසන කතාවක් යැයි කිව නොහැකි කතාවක් සිදු කරමින් හො එසේ නොකිරීමෙන් ගැසට් නිවේදනයක් මඟින්  පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැදවන ලද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය ආරම්භ කිරීමට හැකියාව පවතින බවද ඔහු පවසයි.
පාර්ලිමේන්තු වාර අවසාන කිරීම තුලින් පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයේ අඩංගු සියළු යෝජනා නැවත  ඉදිරිපත් කිරීමකට ලක් වේ.
එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ පවතින කොප් කමිටු වැනි කමිටු නැවත ප්‍රතිසංවිධානයක කොට නැවත සමාජිකයන් පත් කිරීම වාර අවසානයෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැදවීමෙන් පසුව සිදු කිරීමට කථානායකවරයාට සිදු වන බවද  ඒ මහතා පැහැදිලි කළේය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.