අරලිය ගහ මැදුරට ගිය මහින්දට ඉල්ලමක් පෑදෙයි...


අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හට අරලිය ගහ මැදුරේ රාජකාරී බාර ගැනීම සදහා එම මැදුර සුද්ද පවිත්‍ර කරමින් සිටියදී එහි ‌සේවකයන් හට ඉකුත් ආණ්ඩු සමයේ වටිනා ලිපිගොනුවක් හමුවී ඇත.
ඉකුත් රජය සමයේ ප්‍රබල ඇමැති තනතුරු දැරූ කිහිපදෙනකු විසින් කරන ලද අති දැවැන්ත මුදල් ගනුදෙනු, ‌ටෙන්ඩර් කැදවීම් සහ යම් යම් දෑ මිලට ගැනීම් ‌ආදිය මෙම ලිපි ‌ගොනුවේ මිටි පිටින් තිබී ඇත.
එම ගනුදෙනු සිදු කරන ලද සමාගම්, ඒ්වායේ තැරුව්කරුවන්, එම සමාගම්වල සහ පුද්ගලයන්ගේ ලිපින, දුරකතන අංක යනාදී ඉතා වටිනා ‌තොරතුරු රැසක් එහි තිබී ඇති බව පැවසේ.
ඉතා සුරක්ෂිත ‌ලෙස ‌අසුරා තිබී ඇති ‌මෙම ලිපිගොනුව ‌මේ වනවිට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සදහා අදාළ අංශ ‌වෙත ‌යොමු කර ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.