සජිත් අරන් ගිය විපක්ෂනායක කාර්යාලයේ යතුරු රනිල් ආපහු අරගෙන.


කොළඹ මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවතේ පිහිටි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ යතුරු නව විපක්ෂනායක සජිත් ‌ප්‍රේමදාස මහතා‌ගේ පාර්ශ්වය විසින් ලබාගෙන තිබුණද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් කර තිබූ දැනුම්දීමකට අනුව එම යතුරු නැවත ලබාගෙන ඇති බව දැනගන්නට ඇත.
එහිදී වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තු‌වේ විපක්ෂනායක ‌ලේකම් නවුෆර් රහුමාන් මහතාට දැනුම් දී ඇත්තේ නිල වශයෙන් රාජකාරී බාර ‌දෙන ‌තෙක් කිසිවකුට විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ යතුරු ලබා ‌නොදෙන ‌ලෙසටය.
ඒ අනුව නවුෆර් රහුමාන් මහතා ‌ප්‍රේමදාස මහතා‌ගේ පාර්ශ්වය විසින් ‌ගෙන ගිය යතුරු නැවත ‌ගෙන්වාගෙන ඇති බවද දැනගන්නට තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.