බස්නාහිර ආණ්ඩුකාරවරිය ‌හොද වැඩක් කරන්න යයි..

බස්නාහිර ආණ්ඩුකාරවරිය වන ‌විශේෂඥ ‌වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොළ මහත්මිය බස්නාහිර පළාත‌ේ අනවසර ඉදිකිරීම් සියල්ල ඉවත් කිරීමට සූදානමින් සිටින බව දැනගන්නට ඇත.
ඒ අනුව ලබන සතියේ සිට බස්නාහිර පළාතේ අනවසර ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් ‌තොරතුරු ලබා ගැනීමට ආණ්ඩුකාරවරිය කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව වාර්තා ‌වේ.
එමෙන්ම අදාළ ‌තොරතුරු සියල්ල ලබා ගැනීමෙන් පසු ඒවා විශ්ලේෂණය කර අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ආණ්ඩුකාරවරිය සූදානමින් සිටින බවද දැනගන්නට ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.