ආබාධිත දරුවන්ට කොළඹ ලොකු හෝටලය දුන්න පාර්ටි එක.


මධුෂාන් හරින්ද්‍ර පදනම මඟින් සන්විධානය කර තිබු සමාජ සත්කාරයක් පසුගියදා මධුෂාන් හරින්ද්‍ර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

ඒ කොළඹ සිනමන් ලේක්සයිඩ් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී ය.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ආබාධිත දරුවන් වෙනුවෙන් බෝජන සංග්‍රහයක් ලබා දෙමින් ඔවුන්ට නැටුමින් ගැයුමෙන් විනෝදාස්වාදය ලබා දීමට මෙහිදී සිදුවූ අතර සමාජජාල වෙබ් අඩවි තුලද මෙම සමාජ සත්කාරය අගය කර තිබුණි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.