යුරෝපා සංගමය තවදුරටත් LTTE ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් ලෙස නම්කරයි.


යුරෝපා සංගමය විසින් ත්‍රස්තවාදීන් හා ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරනු ලැබ තිබේ. යුරෝපා සංගමය නිකුත් කළ එම ලැයිස්තුවට ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදීන් 15 දෙනෙකුගේ නම් ද ඇතුළත් කර ඇත.

එමගින් තහනම් කර ඇති ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන සංඛ්‍යාව 21ක් වන අතර එම ලැයිස්තුවට එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ද ඇතුළත් වේ.

එම සංවිධාන සහ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව සම්බාධක පැනවීමේ අරමුණින් යුරෝපා සංගමය විසින් මෙම ලැයිස්තුව නිකුත් කර තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.