විදුලිබල මණ්ඩලයට දෙන ඉන්ධන සීමාව වැඩි කරන්න ඉල්ලීමක්


ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබා දෙන ඉන්ධන සීමාව රුපියල් බිලියන 90 දක්වා වැඩි කිරිමට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් වී තිබේ.

මේ වන විට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයට ඉන්ධන සපයන සීමාව රුපියල් බිලියන 80ක් වුවද එම සීමාව ද ඉක්මවා රුපියල් බිලියන 84ක් දක්වා ඉන්ධන සපයා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එම නිසා විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරන ලෙස ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ ඉහළ කළමනාකාරිත්වය විසින් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා වෙත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබීය.

විදුලිබල මණ්ඩලයට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉන්ධන සපයනු ලබන්නේ අමාත්යක මණ්ඩල අනුමැතියක් මඟින් බැවින් එම සීමාව රුපියල් බිලියන 90 දක්වා ඉහළ නැංවීමට අනුමැතියක් ලබාගන්නා ලෙස විදුලිබල නිලධාරින් අමාත්‍යවරයාට ‍යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් කර සුදුසු පියවර ගන්නා බවත්, දැනට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ගෙවීමට ඇති හිඟ බිලියන 84ක මුදල විදුලිබල මණ්ඩලයට ලැබෙන ආදායම මත පියවීමට පියවර ගන්නා බවත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

පසුගිය වසර 05 තුළ සමස්ත විදුලි ඉල්ලුම සියයට 27කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර විදුලිබල නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමිමට නව විදුලි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා විදුලිබල මණ්ඩලයට පාඩු විදීමට සිදුව ඇති බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.