මහපොළ භාරකාර මණ්ඩලයෙන් අගවිනිසුරුවරයා ඉවත් කෙරේ


මහපොළ භාරකාර මණ්ඩලයෙන් අග විනිසුරුවරයා ඉවත් කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා වන තීරණය කැබිනට් මණ්ඩලය මගින් ගෙන ඇති බව සඳහන්.

අගවිනිසුරුවරයා මහපොළ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව භාර අරමුදලේ භාරකාර මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු ලෙස පත්වන්නේ නිළ බලයෙනුයි.

නමුත් අගවිනිසුරුවරයා එම මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු ලෙස සිටීමෙන් අරමුදලට අදාල නඩු කටයුත්තකදී ස්වාධීන තීරණයක් ගැනීමට බාධාවක් වන බැවින් එම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන්.

අගවිනිසුරුවරයා එම තනතුරින් ඉවත් වීම සුදුසු බව කෝප් කම්ටුව විසින්ද මීට පෙර රජයට යෝජනා කර තිබුණා.
ඒ අනුව 1981 අංක 66 දරණ මහපෙළ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්වභාර අරමුදල පනත සංශෝධනය කෙරෙනු ඇති.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.