හේලීස් පාලනාධිකාරිය විසින් CMU - හේලීස් වෘත්තීය සමිති ශාඛාවේ සභාපතිවරයාගේ සේවය අත් හිටුවා ඇති බව වාර්තා වෙයි. 

වාර්තා වන ආකාරයට  හේලිස් වෘත්තීය සමිතියේ සභාපති එම්. ඒ මහින්ද වැටුප් රහිතව සති දෙකක කාලකට සේවය අත්හිටුවා ඇති  බව පාලනාධිකාරිය මගින් ලිඛිතව දන්වා තිබේ. 

එසේම අවස්ථා කිහිපයකදීම සාවද්‍ය චෝදනා ඉදිරිපත් කරමින් සභාපතිවරයා දඩයම් කිරීමට පාලනාධිකාරිය සැලසුම් කළද එම සාවද්‍ය චෝදනා සනාථ කරගැනීමට ඔවුන්  අපොහොසත්වූ බවත් දැනගන්නට ඇත. 

පසුගිය 8 වැනිදා හේලීස් වෘත්තීය සමිතියේ 70 වැනි සංවත්සරයෙන් පසුව මෙසේ සේවය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.දැනට වසර දෙකක කාලයක සිට ඔහු වෘත්තීය සමිතියේ සභාපතිධුරය හොබවයි.